Skip to main content
Bulgaria

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР към Център за обучение при БАН

  • EURAXESS - възможности за развитие на кариерта 

Уебинари и семинари по теми, свързани с кариерното развитие

• Участие в международната менторска програма за придобиване на изследователски умения и разширяване на мрежата от научни контакти

Персонално съдействие и консултации, свързани с мобилности в Европа:

  • Основна дейност – организиране на обучителни семинари и уебинари с гост-лектори за подпомагане на научното и кариерно развитие на докторантите и младите учени в БАН (над 40 организирани събития за периода 2010-2022г.). Събитията са безплатни и със свободен достъп. Пълните записи от тях се публикуват на Фейсбук страницата на Кариерния център към ЦО-БАН;

  • От 2021г. семинарите/уебинарите са организирани в регулярно провеждащи се тематични серии: Моите стъпки към успешна кариера(проведена серия 2021г.) – успели учени споделят своя път, премеждия и трудности, за да помагат на по-младите си колеги в кариерното ориентиране и планиране; Писане и управление на успешни научни проекти(проведена серия 2021-2022г.) –експертни лекции от специалисти с богат проектен опит, споделяне на опит от успешни проекти от страна на докторанти и млади учени, представяне на конкретни възможности за участие в конкурси; “Академия за меки умения (Soft skills)” (текуща серия Пролет 2022г.) –практически обучения за ефективна комуникация на наука, управление на стреса: баланс работа/личен живот, лидерски умения, работа в екип, креативно мислене и др.; “Наука, иновации и бизнес” (предстояща серия Есен 2022г.)– срещи на докоранти и млади учени с представители на бизнеса и трансфера на технологии – предприемачи, бизнес-ментори, представители на организации, свързани с възможности за развитие на иновации и др.;

  • Участва в организирането на регулярно провеждащия се Интердисциплинарен докторантски форум (от 2016г.) на Център за обучение при БАН, – предназначен за докторанти, обучаващи се в БАН, ВУ и други научни организации, имащ за цел да предостави на младите хора възможност да споделят своите научни идеи, да насърчи интердисциплинарното мислене, да подпомогне обмена на научно знание и комуникацията с колеги;

  • Популяризира сред докторанти и млади учени полезнаи актуалнаинформация за възможности за стипендии, мобилност, участие в проекти, конкурси за награди и др.

 

За контакти и допълнителна информация

Уебсайт на Център за обучение – БАН www.edu.bas.bg

Фейсбук страница на Кариерен център към ЦО-БАН https://www.facebook.com/careercenterbas/

Директор на Център за обучение - БАН – чл. кор. дбн Евдокия Пашева

Екип на Кариерен център към ЦО-БАН:

гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова vnedevabas@gmail.com

гл. ас. д-р Шазие Юсеин-Мяшкова shazi@abv.bg

EURAXESS

Габриела Чупренска

Главен експерт в отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти“ – БАН

Национално контактно лице за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт Европа“ и контактно лице за БАН за мрежата за мобилност EURAXESS

Тел. +359 2 979 52 41

E-mail: tchouprenska@cu.bas.bg

Facebook: @MSCA.NCP.Bulgaria