Jobs in Bulgaria

Job Vacancies in Bulgaria published on the EURAXESS Jobs Portal

The current system is temporary, importing all public research job vacancies, which are published in the Official Gazette. All institutions are encouraged to publish their jobs on the pan-European EURAXESS Jobs portal.

Search Results

View the results as: List Map
75 results found (1-10 Displayed).

ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурси за: професор, доцент и главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 29/04/2014
Application Deadline: 
Tue, 29/07/2014
Organisation: 
ВТУ „Тодор Каблешков“ София

ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурси за: професор в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Приложна механика“ (Якостно-деформационен анализ) – един със срок 2 месеца; доценти: в област на висшето образование 3.

Нов български университет, София, обявява конкурси за главни асистенти

Publishing Date: 
Fri, 30/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 30/07/2014
Organisation: 
Нов български университет София

Нов български университет, София, обявява следните конкурси за главни асистенти: в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (поп и джаз музика – инструмент, джаз импровизация и камерна музика) – един; в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (триизмерно компютърно проектиране и визуализация на интериорни пространства) – един; в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4.

Институтът по декоративни растения (ИДР) – София, към Селскостопанската академия обявява конкурси за професор и доцент

Publishing Date: 
Fri, 30/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 30/07/2014
Organisation: 
Институт по декоративни растения (ИДР) – София

Институтът по декоративни растения (ИДР) – София, към Селскостопанската академия обявява конкурси за заемане на академичните длъжности: професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Декоративни растения“; доцент в професионално направление 6.1.

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност професор

Publishing Date: 
Fri, 30/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 30/07/2014
Organisation: 
Военна академия „Г. С. Раковски“ София

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност професор за цивилен служител в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1.

Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Fri, 30/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 30/07/2014
Organisation: 
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас

Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност 01.06.12. „Микробиология“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214, тел. 056/715-725

Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурси за: професор и доцент

Publishing Date: 
Fri, 30/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 30/07/2014
Organisation: 
Национален център по заразни и паразитни болести София

Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурси за: професор в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, в професионално направление 7.1. Медицина, по научната специалност 01.06.13 Вирусология за нуждите на отдел „Вирусология“; доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, в професионално направление 7.1.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за: професори и главни асистенти

Publishing Date: 
Fri, 30/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 30/07/2014
Organisation: 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за: професор по 2.2. История и археология (стара история и тракология); доценти по: 4.1. Физически науки (астрономия и астрофизика) – един; 4.3. Биологически науки (зоология на безгръбначните животни – ентомология) – един; 4.1. Физически науки (геофизика) – един; 4.3. Биологически науки (клетъчна биология) – един; 4.6. Информатика и компютърни науки (бази от данни) – един; 4.3. Биологически науки (микробиология и микробна екотоксикология) – един; 4.6.

Техническият университет – София, обявява конкурс за доцент

Publishing Date: 
Fri, 30/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 30/07/2014
Organisation: 
Технически университет София

Техническият университет – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически машини“ – един, към катедра „Електрически машини“ – ЕФ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Техническия университет – София – каб. 12222, тел. 965 23 70.

Институтът по металознание, съоръ­жения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Fri, 30/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 30/07/2014
Organisation: 
Институт по металознание съоръ­жения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН София

Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по научната специалност 5.10.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Медицинския факултет за доценти

Publishing Date: 
Tue, 03/06/2014
Application Deadline: 
Sun, 03/08/2014
Organisation: 
Тракийски университет Стара Загора

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Медицинския факултет за доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по Дерматология и венерология – един; Акушерство и гинекология – един; Ветеринарномедицинския факултет за главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4.

Syndicate content

Translate

How to publish jobs

EURAXESS Projects

EURAXESS Projects

Other FP7 Projects

FP7