Jobs in Bulgaria

Job Vacancies in Bulgaria published on the EURAXESS Jobs Portal

The current system is temporary, importing all public research job vacancies, which are published in the Official Gazette. All institutions are encouraged to publish their jobs on the pan-European EURAXESS Jobs portal.

Search Results

View the results as: List Map
59 results found (1-10 Displayed).

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 22/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 22/09/2014
Organisation: 
Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН София

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 02.21.04. Компютърни системи, комплекси и мрежи за секция „Комуникационни системи и услуги“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979-32-18.

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София, към Селскостопанската академия, обявява конкурси за следните академични длъжности доценти и главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 22/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 22/09/2014
Organisation: 
ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София към Селскостопанската академия София

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София, към Селскостопанската академия, обявява конкурси за следните академични длъжности: доценти по: професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации“ (вкл. почвена ерозия и борбата с нея) – един; професионално направление 5.1.

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 22/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 22/09/2014
Organisation: 
Военна академия „Г. С. Раковски“ София

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1.

Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 22/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 22/09/2014
Organisation: 
Институт за изследване на населението и човека при БАН София

Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 3.2. Психология (Политическа психология), област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, тел. 02/870 32 17.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за доцент

Publishing Date: 
Tue, 24/06/2014
Application Deadline: 
Wed, 24/09/2014
Organisation: 
Тракийски университет Стара Загора

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за Ветеринарномедицинския факултет за доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по вътрешни незаразни болести със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във факултета, Студентски град, тел. 042/699 506.

Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за доценти и главни асистенти

Publishing Date: 
Fri, 27/06/2014
Application Deadline: 
Sat, 27/09/2014
Organisation: 
Аграрен университет Пловдив

Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: доценти по: област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.7. Администрация и управление, научна специалност: Организация и управление на производството – един; област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност: Икономика и управление (по отрасли) – един; област на висше образование: 3.

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява два конкурса за академичната длъжност професор

Publishing Date: 
Tue, 29/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 29/09/2014
Organisation: 
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН София

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява два конкурса за академичната длъжност професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (българска лексикология и лексикография) за нуждите на Секцията за българска лексикология и лексикография със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел.

Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за: професор, доценти и главни асистенти

Publishing Date: 
Tue, 29/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 29/09/2014
Organisation: 
Университет за национално и световно стопанство София

Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за: професор по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност във финансовия и публичния сектор); доценти по: професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност в нефинансовия сектор) – един; професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси на

Икономическият университет – Варна, обявява конкурси за главен асистент и доценти

Publishing Date: 
Tue, 29/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 29/09/2014
Organisation: 
Икономически университет Варна

Икономическият университет – Варна, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: главен асистент в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Политическа икономия (Обща икономическа теория) за нуждите на катедра „Обща икономическа теория“; доценти: в професионално направление 3.1.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за доцент

Publishing Date: 
Tue, 29/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 29/09/2014
Organisation: 
Медицински университет София

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност Обща хирургия за нуждите на Катедрата по хирургия на база Клиника по хирургия към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в София 1431, бул. Св. Г.

Syndicate content

Translate

How to publish jobs

EURAXESS Projects

EURAXESS Projects

Other FP7 Projects

FP7