Translate

How to publish jobs

EURAXESS Projects

EURAXESS Projects

Other FP7 Projects

FP7


Jobs in Bulgaria

Job Vacancies in Bulgaria published on the EURAXESS Jobs Portal

The current system is temporary, importing all public research job vacancies, which are published in the Official Gazette. All institutions are encouraged to publish their jobs on the pan-European EURAXESS Jobs portal.

Search Results

View the results as: List Map
21 results found (1-10 Displayed).

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 02/09/2014
Application Deadline: 
Sun, 02/11/2014
Organisation: 
Медицински университет – София Медицински факултет София

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Гастроентерология“ за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски" със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник".

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 02/09/2014
Application Deadline: 
Sun, 02/11/2014
Organisation: 
Медицински университет – София Медицински факултет София

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Офталмология“ за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести – Детско очно отделение, към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник".

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 02/09/2014
Application Deadline: 
Sun, 02/11/2014
Organisation: 
Институт по полимери при БАН София

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) за лаборатория „Амфифилни и йоногенни полимери" със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103 А, тел. 979 2209.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 02/09/2014
Application Deadline: 
Sun, 02/11/2014
Organisation: 
Медицински университет – София Медицински факултет София

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Обща хирургия" за нуждите на Клиничния център по ендокринология и геронтология на база Клиника по ендокринна хирургия към УСБАЛЕ „Акад.

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 02/09/2014
Application Deadline: 
Sun, 02/11/2014
Organisation: 
Институт по електрохимия и енергийни системи при БАН София

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14. Електрохимия (вкл. химически източници на тока) за нуждите на секция „Електрохимични методи" – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник".

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 02/09/2014
Application Deadline: 
Sun, 02/11/2014
Organisation: 
Медицински университет – София Медицински факултет София

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Ендокринология“ за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по ендокринология към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник".

Бургаският свободен университет обявява конкурс за доцент

Publishing Date: 
Tue, 05/08/2014
Application Deadline: 
Wed, 05/11/2014
Organisation: 
Бургаски свободен университет Бургас

Бургаският свободен университет обявява конкурс по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.6. Право (данъчно право и финансово право) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, Бургас, ул. Сан Стефано 62, стая 206, тел. 056/900-486.

Техническият университет – Габрово, обявява конкурси за: професор, доценти и главни асистенти

Publishing Date: 
Tue, 05/08/2014
Application Deadline: 
Wed, 05/11/2014
Organisation: 
Технически университет - Габрово

Техническият университет – Габрово, обявява конкурси за: главни асистенти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Социални дейности“ (Основи на социалната работа) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7.

Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент

Publishing Date: 
Tue, 09/09/2014
Application Deadline: 
Sun, 09/11/2014
Organisation: 
Висше училище по застраховане и финанси София

Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (здравно и пенсионно осигуряване) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". Справки и документи – ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.

Американският университет в България, Благоевград, обявява конкурси за професор и доцент

Publishing Date: 
Tue, 09/09/2014
Application Deadline: 
Sun, 09/11/2014
Organisation: 
Американски университет в България Благоевград

Американският университет в България, Благоевград, обявява конкурси за: доцент по 3.8 Икономика (нова институционална икономика, икономики на прехода, математическа икономика, микроикономика и международна търговия) – един, професор по 3.8 Икономика (инвестиции и инвестиционна политика, корпоративни финанси, управление на портфолио, оценка на предприятия) – един, двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник".

Syndicate content