Jobs in Bulgaria

Job Vacancies in Bulgaria published on the EURAXESS Jobs Portal

The current system is temporary, importing all public research job vacancies, which are published in the Official Gazette. All institutions are encouraged to publish their jobs on the pan-European EURAXESS Jobs portal.

Search Results

View the results as: List Map
26 results found (1-10 Displayed).

Химикотехнологичният и металургичен университет, София, обявява конкурси за: професор, доценти и главни асистенти

Publishing Date: 
Fri, 22/08/2014
Application Deadline: 
Wed, 22/10/2014
Organisation: 
Химикотехнологичен и металургичен университет София

Химикотехнологичният и металургичен университет, София, обявява конкурси за: главни асистенти по: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – един; 5.9. Металургия (Металургия на черните метали) – един; доценти по: 4.2. Химически науки (Органична химия) – един, 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизация на производството) – един; 5.9. Металургия (Металургия на цветните и редките метали) – един; 5.10.

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент

Publishing Date: 
Tue, 26/08/2014
Application Deadline: 
Sun, 26/10/2014
Organisation: 
Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив към Селскостопанската академия София

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения" със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник".

Добруджанският земеделски институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за: професор и доцент

Publishing Date: 
Thu, 28/08/2014
Application Deadline: 
Tue, 28/10/2014
Organisation: 
Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево към Селскостопанската академия

Добруджанският земеделски институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за: академична длъжност „професор“ в професионално направление 6.2.

Лесотехническият университет – София, обявява конкурси за академична длъжност „Доцент“

Publishing Date: 
Tue, 29/07/2014
Application Deadline: 
Wed, 29/10/2014
Organisation: 
Лесотехнически университет София

Лесотехническият университет – София, обявява конкурси за академична длъжност „Доцент“: в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1 Физически науки, дисциплина „Физика с биофизика“ – един; в област на висшето образование 6.

Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия обявява конкурс за академичната длъжност професор

Publishing Date: 
Tue, 29/07/2014
Application Deadline: 
Wed, 29/10/2014
Organisation: 
Институт по аграрна икономика София

Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия обявява конкурс за академичната длъжност професор в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (на земеделските стопанства) за нуждите на отдел „Икономика и управление на земеделските организации“ със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, тел.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 02/09/2014
Application Deadline: 
Sun, 02/11/2014
Organisation: 
Медицински университет – София Медицински факултет София

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Гастроентерология“ за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски" със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник".

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 02/09/2014
Application Deadline: 
Sun, 02/11/2014
Organisation: 
Медицински университет – София Медицински факултет София

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Офталмология“ за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести – Детско очно отделение, към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник".

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 02/09/2014
Application Deadline: 
Sun, 02/11/2014
Organisation: 
Институт по полимери при БАН София

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) за лаборатория „Амфифилни и йоногенни полимери" със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник". Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103 А, тел. 979 2209.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 02/09/2014
Application Deadline: 
Sun, 02/11/2014
Organisation: 
Медицински университет – София Медицински факултет София

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Обща хирургия" за нуждите на Клиничния център по ендокринология и геронтология на база Клиника по ендокринна хирургия към УСБАЛЕ „Акад.

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 02/09/2014
Application Deadline: 
Sun, 02/11/2014
Organisation: 
Институт по електрохимия и енергийни системи при БАН София

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.14. Електрохимия (вкл. химически източници на тока) за нуждите на секция „Електрохимични методи" – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник".

Syndicate content

Translate

How to publish jobs

EURAXESS Projects

EURAXESS Projects

Other FP7 Projects

FP7