Jobs in Bulgaria

Job Vacancies in Bulgaria published on the EURAXESS Jobs Portal

The current system is temporary, importing all public research job vacancies, which are published in the Official Gazette. All institutions are encouraged to publish their jobs on the pan-European EURAXESS Jobs portal.

Search Results

View the results as: List Map
72 results found (1-10 Displayed).

Медицинският институт при МВР, София, обявява конкурс за професор

Publishing Date: 
Fri, 28/02/2014
Application Deadline: 
Mon, 28/04/2014
Organisation: 
Медицински институт при МВР София

Медицинският институт при МВР, София, на основание заповед рег. № К-1741 от 20.02.2014 г.

Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Fri, 28/02/2014
Application Deadline: 
Mon, 28/04/2014
Organisation: 
Институт по фуражните култури - Плевен

Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие: в Института по фуражните култури, 5800 Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов 89, тел.

Лесотехническият университет – София, обявява конкурси за: доцент и главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 28/01/2014
Application Deadline: 
Mon, 28/04/2014
Organisation: 
Лесотехнически университет София

 Лесотехническият университет – София, обявява конкурси за: Факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ за академичната длъжност доцент към катедра „Парково и ландшафтно строителство“ в област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, научна специалност „Лесовъдство (вкл.

ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия, София, обявява конкурс за доцент

Publishing Date: 
Fri, 28/02/2014
Application Deadline: 
Mon, 28/04/2014
Organisation: 
ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово

ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия, София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по научна специалност „Растителна защита (Фитопатология)“, шифър 04.01.10, професионално направление 6.2. Растителна защита – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в „Човешки ресурси“, тел.

ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия, София, обявява конкурс за доцент

Publishing Date: 
Fri, 28/02/2014
Application Deadline: 
Mon, 28/04/2014
Organisation: 
ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово

ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия, София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, шифър 04.01.05, професионално направление 6.1. Растениевъдство – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за професор

Publishing Date: 
Fri, 31/01/2014
Application Deadline: 
Wed, 30/04/2014
Organisation: 
Международно висше бизнес училище Ботевград

Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за професор в професионално направление 3.8. Икономика (Публични и корпоративни финанси) – един, със срок 3 месеца от датата на обнародване в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – Ботевград, ул. Гурко 14, тел. 0723 68812.

Националната спортна академия „Васил Левски“, София, обявява конкурси за доцент и главни асистенти

Publishing Date: 
Fri, 31/01/2014
Application Deadline: 
Wed, 30/04/2014
Organisation: 
Национална спортна академия „Васил Левски“ София

Националната спортна академия „Васил Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2 ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет обявява конкурси за академичните длъжности: главни асистенти към Центъра за научна и приложна дейност в спорта: в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Теория и практика на научните изследвания в спорта“ – един; в област на висшето образование 7.

Институтът по молекулярна биология „Академик Румен Цанев“ при БАН, София, обявява конкурс за доцент

Publishing Date: 
Tue, 04/03/2014
Application Deadline: 
Sun, 04/05/2014
Organisation: 
Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев“ при БАН София

Институтът по молекулярна биология „Академик Румен Цанев“ при БАН, София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Молекулярна биология“, за нуждите на секция „Структура и функция на хроматина“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 04/03/2014
Application Deadline: 
Sun, 04/05/2014
Organisation: 
ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия София

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 5.7.

Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София, обявява конкурс за професор

Publishing Date: 
Tue, 04/03/2014
Application Deadline: 
Sun, 04/05/2014
Organisation: 
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ София

Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор – един, по научна специалност 4.03.07.

Syndicate content

Translate

How to publish jobs

EURAXESS Projects

EURAXESS Projects

Other FP7 Projects

FP7