Jobs in Bulgaria

Job Vacancies in Bulgaria published on the EURAXESS Jobs Portal

The current system is temporary, importing all public research job vacancies, which are published in the Official Gazette. All institutions are encouraged to publish their jobs on the pan-European EURAXESS Jobs portal.

Search Results

View the results as: List Map
77 results found (1-10 Displayed).

Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурси за професори, доценти и главни асистенти

Publishing Date: 
Fri, 30/05/2014
Application Deadline: 
Sat, 30/08/2014
Organisation: 
Университет по библиотекознание и информационни технологии София

Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: 1. професор в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Опазване и съхраняване на КИН на етническите и етнорелигиозните общности в България) за нуждите на катедра „Културно-историческо наследство“; 2. професор в професионално направление 3.5.

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурс за доцент

Publishing Date: 
Fri, 30/05/2014
Application Deadline: 
Sat, 30/08/2014
Organisation: 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Шумен

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурс за доцент по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, в. 121, GSM 0899 901943.

Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за професори

Publishing Date: 
Tue, 01/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 01/09/2014
Organisation: 
Югозападен университет

Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за професори по: 1.1. Теория и управление на образованието (Организация и управление на образованието) – един; 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика в началните класове) – един; 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на технологичното обучение) – един; 2.1. Филология (Български език – Диалектология) – един; доцент по 1.2.

Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор

Publishing Date: 
Tue, 01/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 01/09/2014
Organisation: 
Висше строително училище „Любен Каравелов“ София

Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Алгебра и теория на числата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в училището, София 1373, ул. Суходолска 175, тел. 80 29 160.

Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурс за професор

Publishing Date: 
Tue, 01/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 01/09/2014
Organisation: 
Университет по архитектура строителство и геодезия София

Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурс по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за професор по научна специалност Строителна механика, съпротивление на материалите (Съпротивление на материалите) към катедра „Техническа механика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски 1, тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, обявява конкурс за академичната длъжност професор

Publishing Date: 
Tue, 01/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 01/09/2014
Organisation: 
Институт по тютюна и тютюневите изделия с. Марково

Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научна специалност Растителна защита (фитопатология), професионално направление 6.2. Растителна защита със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в отдел „Човешки ресурси“, тел. (+359) 884 332 444.

Институтът за държавата и правото при БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност гл. асистент

Publishing Date: 
Wed, 07/05/2014
Application Deadline: 
Sun, 07/09/2014
Organisation: 
Институт за държавата и правото при БАН София

Институтът за държавата и правото при БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност гл. асистент – един по Наказателно право от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, за нуждите на секция „Наказателноправни науки“ със срок 4 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в ИДП – п. к. 1000, София, ул.

Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент

Publishing Date: 
Tue, 08/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 08/09/2014
Organisation: 
Институт по животновъдни науки – Костинброд към Селскостопанската академия София

Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ по професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Специални отрасли (пчели)“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по животновъдни науки – Костинброд 2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София, обявява конкурси за професор и доцент

Publishing Date: 
Tue, 08/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 08/09/2014
Organisation: 
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ София

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София, обявява конкурси: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност Театрознание и театрално изкуство за професор (актьорство за драматичен театър) и доцент (сценичен и екранен дизайн); в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4.

Институтът по инженерна химия при БАН – София, обявява конкурс за доцент

Publishing Date: 
Tue, 08/07/2014
Application Deadline: 
Mon, 08/09/2014
Organisation: 
Институт по инженерна химия при БАН София

Институтът по инженерна химия при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 5.10. Химични технологии, научна специалност 02.10.09. Процеси и апарати в химичната технология за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, вх. Б, стая 118, тел. 979 32 88 или 0886 857 398.

Syndicate content

Translate

How to publish jobs

EURAXESS Projects

EURAXESS Projects

Other FP7 Projects

FP7