Jobs in Bulgaria

Job Vacancies in Bulgaria published on the EURAXESS Jobs Portal

The current system is temporary, importing all public research job vacancies, which are published in the Official Gazette. All institutions are encouraged to publish their jobs on the pan-European EURAXESS Jobs portal.

Search Results

View the results as: List Map
71 results found (1-10 Displayed).

Техническият университет – София, обявява за Факултета по електроника и автоматика в Пловдив конкурс за доцент

Publishing Date: 
Fri, 23/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 23/07/2014
Organisation: 
Технически университет София

Техническият университет – София, обявява за Факултета по електроника и автоматика в Пловдив конкурс за доцент в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ за нуждите на катедра „Компютърни системи и технологии“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Fri, 23/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 23/07/2014
Organisation: 
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ София

Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София, обявява конкурс за главен асистент към секция „Незаразни болести“ по научна специалност 04.03.06 Патология на животните със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в деловодството на НДНИВМИ, бул. Пенчо Славейков 15, за справки: тел.

Техническият университет – София, обявява за Факултета по електроника и автоматика в Пловдив конкурс за доцент

Publishing Date: 
Fri, 23/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 23/07/2014
Organisation: 
Европейски колеж по икономика и управление Пловдив

Техническият университет – София, обявява за Факултета по електроника и автоматика в Пловдив конкурс за доцент в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ за нуждите на катедра „Компютърни системи и технологии“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Земеделският институт – Шумен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент

Publishing Date: 
Fri, 23/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 23/07/2014
Organisation: 
Земеделски институт – Шумен към Селскостопанската академия Шумен

Земеделският институт – Шумен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент по научната специалност „Свиневъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на ОСЗ – гр. Средец. Документи – в Земеделския институт – Шумен, тел. 054/830-448.

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, обявява конкурси за заемане на академична длъжност професор

Publishing Date: 
Fri, 23/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 23/07/2014
Organisation: 
Академия за музикално танцово и изобразително изкуство Пловдив

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, обявява конкурси за заемане на академична длъжност професор, както следва: по професионално направление „Музикално и танцово изкуство“, специалност 8.2. „Музикознание и музикално изкуство (пиано)“ – един; по професионално направление „Музикално и танцово изкуство“, специалност 8.2.

Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент

Publishing Date: 
Tue, 27/05/2014
Application Deadline: 
Sun, 27/07/2014
Organisation: 
Институт по механика при БАН София

Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика и научна специалност 01.02.02 Приложна механика за нуждите на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел.

ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурси за: професор, доцент и главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 29/04/2014
Application Deadline: 
Tue, 29/07/2014
Organisation: 
ВТУ „Тодор Каблешков“ София

ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурси за: професор в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Приложна механика“ (Якостно-деформационен анализ) – един със срок 2 месеца; доценти: в област на висшето образование 3.

Институтът по металознание, съоръ­жения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Fri, 30/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 30/07/2014
Organisation: 
Институт по металознание съоръ­жения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН София

Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по научната специалност 5.10.

Нов български университет, София, обявява конкурси за главни асистенти

Publishing Date: 
Fri, 30/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 30/07/2014
Organisation: 
Нов български университет София

Нов български университет, София, обявява следните конкурси за главни асистенти: в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (поп и джаз музика – инструмент, джаз импровизация и камерна музика) – един; в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (триизмерно компютърно проектиране и визуализация на интериорни пространства) – един; в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4.

Институтът по декоративни растения (ИДР) – София, към Селскостопанската академия обявява конкурси за професор и доцент

Publishing Date: 
Fri, 30/05/2014
Application Deadline: 
Wed, 30/07/2014
Organisation: 
Институт по декоративни растения (ИДР) – София

Институтът по декоративни растения (ИДР) – София, към Селскостопанската академия обявява конкурси за заемане на академичните длъжности: професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Декоративни растения“; доцент в професионално направление 6.1.

Syndicate content

Translate

How to publish jobs

EURAXESS Projects

EURAXESS Projects

Other FP7 Projects

FP7