Jobs in Bulgaria

Job Vacancies in Bulgaria published on the EURAXESS Jobs Portal

The current system is temporary, importing all public research job vacancies, which are published in the Official Gazette. All institutions are encouraged to publish their jobs on the pan-European EURAXESS Jobs portal.

Search Results

View the results as: List Map
88 results found (1-10 Displayed).

Техническият университет – София, обявява конкурс за Факултета по електроника и автоматика в Пловдив за доцент

Publishing Date: 
Tue, 18/02/2014
Application Deadline: 
Fri, 18/04/2014
Organisation: 
Технически университет София

Техническият университет – София, обявява конкурс за Факултета по електроника и автоматика в Пловдив за доцент, висше училище, в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически апарати“ – един, за нуждите на катедра „Електротехника“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Техническият университет – Варна, обявява конкурси за доценти

Publishing Date: 
Sat, 21/12/2013
Application Deadline: 
Mon, 21/04/2014
Organisation: 
Технически университет София

Техническият университет – Варна, обявява конкурси за доценти по: професионално направление 3.4. Социални дейности, научна специалност или учебна дисциплина „Гражданско и семейно право“ към Факултет по електроника, катедра „Социални и правни науки“ – един, със срок 2 месеца; професионално направление 5.4. Енергетика, научна специалност или учебна дисциплина „Висша математика 3 част“ – един, към Департамент за обучение по математика и езиково обучение, със срок 4 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Fri, 21/02/2014
Application Deadline: 
Mon, 21/04/2014
Organisation: 
Институт по фуражните култури – Плевен

Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (Хербология)“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие: в Института по фуражните култури, 5800 Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов 89, тел. 064/805882.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за доцент

Publishing Date: 
Fri, 21/02/2014
Application Deadline: 
Mon, 21/04/2014
Organisation: 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за доцент по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (книгознание, библиотекознание, библиография) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН – София, обявява конкурс за професор

Publishing Date: 
Fri, 21/02/2014
Application Deadline: 
Mon, 21/04/2014
Organisation: 
Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН София

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност 05.03.04. Нова и най-нова обща история, за нуждите на секция „Балканите 1878 – 1945 г.“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София 1000, ул. Московска 45, тел.

Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за доценти

Publishing Date: 
Fri, 24/01/2014
Application Deadline: 
Thu, 24/04/2014
Organisation: 
Аграрен университет Пловдив

Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за: доценти по: област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2 Растителна защита, научна специалност: Растителна защита (Хербология) – един; област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.3 Животновъдство, научна специалност: Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов – един; област на висше образование: 6.

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурс за професор

Publishing Date: 
Fri, 24/01/2014
Application Deadline: 
Thu, 24/04/2014
Organisation: 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Шумен

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурс за професор по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, в. 121, GSM: 0899 901943.

Техническият университет – София, обявява конкурс за Инженерно-педагогическия факултет в Сливен за доцент

Publishing Date: 
Tue, 25/02/2014
Application Deadline: 
Fri, 25/04/2014
Organisation: 
Технически университет София

Техническият университет – София, обявява конкурс за Инженерно-педагогическия факултет в Сливен за доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ за нуждите на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Националният военноисторически музей (НВИМ), София, обявява конкурс за главен асистент

Publishing Date: 
Tue, 25/02/2014
Application Deadline: 
Fri, 25/04/2014
Organisation: 
Национален военноисторически музей (НВИМ) София

Националният военноисторически музей (НВИМ), София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност 050306 „История на България“ с профил „Най-нова българска история“, със срок за подаване на документи за участие 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“.

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс за професор

Publishing Date: 
Tue, 25/02/2014
Application Deadline: 
Fri, 25/04/2014
Organisation: 
Университет по архитектура

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за професор по научна специалност Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции) към катедра „Масивни конструкции“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски 1, тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.

Syndicate content

Translate

How to publish jobs

EURAXESS Projects

EURAXESS Projects

Other FP7 Projects

FP7